Kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet är grunden för myndighetens uppdrag. Forskningen utgör därför en naturlig och integrerad del i SMTM:s verksamhet. Forskning sker främst inom ämnen som har anknytning till myndighetens verksamhet och ofta i samarbete med olika universitet.  

CEMAS

I samarbete med Stockholms universitet har SMTM sedan 2010 Centrum för maritima studier (CEMAS), ett forskningscenter med fokus på maritim historia, etnologi och arkeologi. Genom CEMAS skapas nära kontakter, utbyte och gemensamma forskningsansatser mellan forskare vid SMTM och Stockholms universitet. 

Den glömda flottan

"Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450–1850" är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som kartlägger, dokumenterar och studerar den svenska örlogsflottan. Programmet pågår 2021–2026 och utförs i samarbete mellan CEMAS, SMTM och Museiverket i Finland. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. 

Skeppet Vasa

Forskningen om skeppet Vasa är omfattande och spänner över flera ämnesområden. I arbetet med att bevara Vasa bedrivs tekniskt-naturvetenskapligt inriktad forskning i nära samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Arkeologisk-historisk forskning sker i samarbete med universitet i Sverige, Danmark, USA och Storbritannien. Pågående forskning handlar bland annat om de textil- och läderföremål som kommer från klädesdräkter från Vasa och att rekonstruera kajutorna i Vasas akter.

Transporthistorisk forskning

Det nu avslutade projektet "Järnvägens gröna kulturarv", om det så kallade planteringsväsendet inom järnvägen vid mitten av 1800-talet, gjordes i samarbete med Göteborgs universitet och Trafikverket. 

SMTM genomförde hösten 2019 en workshop som samlade 22 forskare inom transporthistoria från 14 olika lärosäten och organisationer. Workshopen finns nu sammanfattad i rapporten ”Transporthistorisk forskning i Sverige. Rapport från en workshop” som kan laddas ner nedan. 

Projekt transporthistoriska underlag var ett pilotprojekt i samarbete mellan SMTM, Centrum för Näringslivshistoria och Trafikverket. Genom att kartlägga och sammanställa forskning inom området och ordna, förteckna och digitisera ett utvalt arkivmaterial var syftet dels att underlätta för forskning om transporthistoria och infrastruktur i historiskt perspektiv, dels att ge Trafikverket stöd för planering och vård av transporthistoriska miljöer. Projektet avslutades 2024. 

Inom SMTM är det främst Kulturarvsenheten som arbetar med forskningsfrågorna. Kulturarvsenhetens medarbetare strävar efter att utveckla samarbete med högskolor och universitet, fungerar som stöd vid utställningsproduktioner, hjälper till att sätta samman museernas föreläsningsprogram och fungerar som internt stöd i frågor som rör kunskap och vetenskapliga synsätt. Enheten har även ansvar för att upprätthålla kontakten med CEMAS som myndigheten är med och finansierar.