Kunskap om det maritima och transporthistoriska kulturarvet är grunden för myndighetens uppdrag. Forskningen utgör därför en naturlig och integrerad del i SMTM:s verksamhet. Forskning sker främst inom ämnen som har anknytning till myndighetens verksamhet. 

Forskning i samarbete

Forskningen sker ofta i samarbetet med olika universitet.  

I samarbete med Stockholms universitet har Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) skapat Centrum för maritima studier (CEMAS), ett forskningscenter med fokus på maritim historia, etnologi och arkeologi.

Här pågår bland annat forskning om sjöminor som arv och akörer samt om svensk sjöfart och handel under 1700-talet.

"Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som kartlägger, dokumenterar och studerar den svenska örlogsflottan. Programmet pågår 2021–2026 och utförs i samarbete mellan CEMAS, SMTM och Museiverket i Finland.

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. 

Skeppet Vasa

Forskningen om skeppet Vasa är omfattande och spänner över flera ämnesområden. I arbetet med att bevara Vasa bedrivs tekniskt-naturvetenskapligt inriktad forskning i nära samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Arkeologisk-historisk forskning sker i samarbete med universitet i Sverige, Danmark, USA och Storbritannien. Pågående forskning handlar bland annat om de textil- och läderföremål som kommer från klädesdräkter från Vasa och att rekonstruera kajutorna i Vasas akter.

Järnvägens gröna kulturarv

I projektet "Järnvägens gröna kulturarv", om det så kallade planteringsväsendet inom järnvägen vid mitten av 1800-talet, samarbetar vi med Göteborgs universitet och Trafikverket. 

Transporthistorisk forskning

SMTM genomförde hösten 2019 en workshop som samlade 22 forskare inom transporthistoria från 14 olika lärosäten och organisationer. Workshopen finns nu sammanfattad i rapporten ”Transporthistorisk forskning i Sverige. Rapport från en workshop” som kan laddas ner nedan. 

SMTM och Centrum för Näringslivshistoria samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara, bland annat för underlätta för forskning om infrastruktur i historiskt perspektiv. Mer information om projektet finns under Samverkan. 

Kulturarvsenheten

Inom SMTM är det främst Kulturarvsenheten som arbetar med forskningsfrågorna. Kulturarvsenhetens medarbetare strävar efter att utveckla samarbete med högskolor och universitet, fungerar som stöd vid utställningsproduktioner, hjälper till att sätta samman museernas föreläsningsprogram och fungerar som internt stöd i frågor som rör kunskap och vetenskapliga synsätt. Enheten har även ansvar för att upprätthålla kontakten med CEMAS som myndigheten är med och finansierar.