Forskningen ska utgöra en naturlig och integrerad del i Statens maritima och transporthistoriska museers verksamhet. Det är främst Kulturarvsenheten som jobbar med forskningsfrågorna.

Kulturarvsenhetens medarbetare strävar efter att utveckla samarbete med högskolor och universitet, fungerar som stöd vid utställningsproduktioner, hjälper till att sätta samman museernas föreläsningsprogram och fungerar som internt stöd i frågor som rör kunskap och vetenskapliga synsätt. Enheten har även ansvar för att upprätthålla kontakten med Centrum för Maritima Studier vid Stockholms universitet som Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) är med och finansierar.

Forskning sker främst inom ämnen som har anknytning till SMTM:s verksamhet. På senare tid har forskningen bland annat handlat om ubåtar (såväl ur historiskt som arkeologiskt perspektiv), sopor i havet, moderna skeppsvrak och kalla krigets påverkan på Blekinge. Det bedrivs även arkeologisk-historisk forskning kring fyndet Vasa tillsammans med universitet i Sverige, Danmark, USA och Storbritannien, och tekniskt-naturvetenskapligt inriktad forskning för Vasas långsiktiga bevarande i nära samarbete med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

CEMAS - Centrum för maritima studier (extern länk)