I myndighetens uppdrag ingår att bevara det maritima och transporthistoriska kulturarvet. Det görs bland annat genom en aktiv samverkan med andra myndigheter och institutioner i frågor som rör kulturmiljövård.

Statens maritima och transporthistoriska museer arbetar strategiskt och långsiktigt med bevarande av det maritima och transporthistoriska kulturarvet, ofta i samarbetet med ideella krafter och civilsamhället. 

Vi stödjer och uppmärksammar bevarandet av det maritima kulturarvet genom k-märkning, rådgivning, driftsavtal och ekonomiskt stöd.

Vi bevarar och underhåller fordon med kulturhistoriska värden, bland annat genom vår restaurering av lok och vagnar.

Vi yttrar oss också i remissfrågor och ger antikvariska expertutlåtanden om olika maritima miljöer som fyrar, hamnar varv, sjömärken och andra byggnadsmiljöer.

Fornsök

Vi registrerar och bygger upp kunskaper om de maritima kulturmiljöerna. Det är en viktig bas för bland andra länsstyrelserna och andra som arbetar med att bevara miljöer och fornlämningar. Nyupptäckta vrak registreras kontinuerligt i databasen Fornsök som innehåller information om alla Sveriges fornlämningar, både på land och i vattnet. Fornsök finns på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Sveriges militärhistoriska arv

Statens maritima och transporthistoriska museer ingår i Sveriges militärhistoriska arv. Det är ett nätverk som består av 25 statliga och statligt stödda museer som är spridda över hela landet. Nätverket har till uppgift att dokumentera och förvalta Sveriges militära historia med tyngdpunkt på miljöer från det kalla kriget. Ett mindre antal museer i nätverket är inriktade på äldre tider.

Sveriges militärhistoriska arv leds och stöds av Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museer. Nätverket arbetar genom samverkansavtal med bland andra Riksförbundet Sveriges militärkulturhistoriska föreningar och med Statens fastighetsverk.


Styrande dokument


Blanketter bidrag Sveriges militärhistoriska arv


Relaterade länkar