Statens maritima och transporthistoriska museer och Centrum för Näringslivshistoria samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara.

Infrastruktur har genom historien format samhälle och landskap. De infrastrukturella satsningar som sker i dag kommer att prägla vardagen för framtida generationer. Centrum för Näringslivshistoria och Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, samarbetar i ett pilotprojekt som syftar till att göra värdefulla samlingar med transporthistoriskt material tillgängliga och användbara. Projektet finansieras av Trafikverket och sker i nära samråd med Trafikverkets handläggare. 

Genom att dels sammanställa kunskap om befintliga samlingar och utförd forskning, dels ordna, förteckna och digitisera utvalt arkivmaterial, ska projektet underlätta för forskning om infrastruktur i historiskt perspektiv, men också för Trafikverkets infrastrukturplanering och dagliga vård av transporthistoriska miljöer.

Till de samlingar som projektet arbetar med hör de järnvägshistoriska samlingarna vid Järnvägsmuseet i Gävle, de väghistoriska samlingarna i Arboga och Kjula (öster om Eskilstuna) samt de flyghistoriska samlingarna i Arlanda. 

Projektet kommer att slutföras under 2023.

Projektgrupp

Centrum för Näringslivshistoria

Centrum för Näringslivshistoria är ett av världens ledande näringslivsarkiv. Sedan 1974 hjälper man företag att ta hand om sitt historiska material i professionella arkivlösningar, fysiska och digitala. Dessutom bedriver Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan. Centrum för Näringslivshistorias huvudman är en ideell förening och de kommersiella tjänsterna erbjuds via ett helägt servicebolag.