Digitalisering

I Statens maritima och transporthistoriska museers (SMTM) verksamhet är tillgänglighet och bevarande några av de främsta ledorden. SMTM har stora delar av sina samlingar digitaliserade och även sökbara för allmänheten. 

SMTM verkar för ett levande maritimt och transporthistoriskt kulturarv som ständigt utvecklas och synliggörs. Digitala resurser och tekniker är viktiga verktyg för det. Därför arbetar SMTM för att det maritima och transporthistoriska kulturarvet ska vara digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla samt av hög kvalitet.

Öppna data

SMTM tillgängliggör det maritima och transporthistoriska kulturarvet genom flera olika digitala plattformar. Information som framställs eller samlas in av myndigheten kan också ha användningsområden utanför SMTM:s verksamhet.

I enlighet med lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) finns här en sammanställning av de öppna data som SMTM erbjuder.

SMTM följer arbetet med att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska presentera sina öppna data. 

Museisamlingar och myndighetsfotografier – DigitaltMuseum

Myndighetens museer har omfattande samlingar av föremål, fotografier och arkivalier. Dessa finns tillgängliga på webbplatsen DigitaltMuseum.se.

Här finns också myndighetens egna fotografier både av föremål och av verksamheten. Myndighetens egna bilder är lagda under fri licens (cc-by) och metadatan som CC0. DigitaltMuseum har ett öppet API som kan hämta data via XML och JSON.

Museisamlingar och myndighetsfotografier – K-samsök 

Från DigitaltMuseum levererar SMTM också sina samlingsdata till K-samsök. Här länkas kulturarv från många svenska museer och kulturarvsinstitutioner. K-samsök har ett öppet API, metadatan är märkt med CC0 och SMTM:s egna bilder ligger under fri licens (cc-by).

Marinarkeologiskt register – Fornsök

Databasen Fornsök innehåller information om alla Sveriges fornlämningar, både på land och i vattnet. Uppgifter kring vrak och andra maritima lämningar, samt förlisningar finns fritt tillgängligt via Riksantikvarieämbetets tjänst FMIS. Inloggning för yrkesanvändare krävs för åtkomst. Metadatan är märkt med CC0.

Maritim terminologi och auktoriteter – KulturNav

I KulturNav publicerar SMTM i samarbete med åtta andra kulturarvsinstitutioner maritima termer och auktoriteter som länkad öppen data (LOD) med öppet API. Metadata är märkt med CC0:

  • Fartyg
  • Fartygstyper
  • Namngivna fartygstyper
  • Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri
  • Rederier
  • Serietillverkade fartyg
  • Svenska marinens klasser för örlogsfartyg
  • Varv

Planen tar sin utgångpunkt i de styrdokument som anger vårt uppdrag och styr vårt arbete: instruktion, regleringsbrev och verksamhetsvision. Ett viktigt dokument för planen är myndighetens digitala strategi med en vision om att vi genom digitala lösningar sätter besökaren/brukaren i centrum och gör det digitala kulturarvet tillgängligt, inspirerande och angeläget för fler. Planen förhåller sig även till den nationella strategin Digit@lt kulturarv, Riksarkivets rekommendationer och PSI-direktivet.

Till toppen