Genom traditionsfartygsklassning ges kulturhistoriskt värdefulla fartyg med nationellt certifikat möjlighet att segla även internationellt.

För att ha äldre fartyg i trafik med bibehållen sjösäkerhet krävs ofta speciella lösningar som tar hänsyn till fartygens historiska särart. Det kan ske genom traditionsfartygsklassning (T-klassning). En ansökan om T-klassning skickas till Statens maritima och transporthistoriska museer som lägger till ett utlåtande om fartygets kulturhistoriska värde. Ansökan vidarebefordras sedan till Transportstyrelsen, som beslutar i frågan.