Genom traditionsfartygsklassning ges kulturhistoriskt värdefulla fartyg med nationellt certifikat möjlighet att segla även internationellt.

För att ha äldre fartyg i trafik med bibehållen sjösäkerhet krävs ofta speciella lösningar som tar hänsyn till fartygens historiska särart. Då kan det finnas goda skäl att fartyget blir traditionsfartygsklassat (t-klassat).

Genom t-klassning ges kulturhistoriskt värdefulla fartyg med nationellt certifikat möjlighet att segla även internationellt.

En ansökan om t-klassning skickas till Sjöhistoriska museet som skriver ett utlåtande om fartygets kulturhistoriska värde. Museet vidarebefordrar sedan ansökan till Transportstyrelsen, som fattar beslut om t-klassning.