Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. Statens maritima och transporthistoriska museer fördelar genom Sjöhistoriska museet ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg.

Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget från Statens maritima och transporthistoriska museer/Sjöhistoriska museet utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.

Bidrag kan sökas av ägare till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Vid fördelningen beaktas både en långsiktig förvaltning, ägarens egen insats samt hur tillgängligt fartyget är för allmänheten.