Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.smtm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.smtm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på e-post eller telefon. Svarstiden är normalt en vecka.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

SMTM strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret för att rapportera brister. Det går också bra att kontakta oss på e-post eller telefon.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.


Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Pdf-dokument

Innehåll på smtm.se som finns i form av pdf-dokument är inte fullt tillgängligt då pdf-dokumenten på webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Åtgärder: Planerad åtgärd är att byta ut befintliga pdf-dokument till pdf-dokument som är skapade på korrekt sätt för att uppfylla kraven. Arbetet kommer genomföras under våren 2021.

Videoinspelningar

Videoinspelningar saknar alternativ representation
Videoinspelningar på smtm.se som publicerats före 23 september 2020 saknar skriftlig version, det vill säga transkribering och textmanus och är därmed inte tillgängligt för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som publicerats före 23 september kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ. De videoinspelningar som publiceras på smtm.se efter 23 september kommer ha manus och/eller transkribering som alternativ.

Syntolkning saknas
De videoinspelningar som finns publicerade på smtm.se saknar syntolkning.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Sök i samlingarna

Sök i samlingarna på webbplatsen visas som inbäddad sida (iframe) från en extern webbplats. Iframe-sidan saknar title vilket gör att sidan inte är tillgänglig för användare som använder skärmläsare.

Åtgärd: Lägga till title till iframe-sidan så att sidan blir tillgänglig för användare med skärmläsare. Åtgärden genomförs i oktober 2020.

Pressrum

Pressrum på webbplatsen visas som inbäddad sida (iframe) från en extern webbplats. Iframe-sidan saknar tile vilket gör att sidan inte är tillgänglig för användare som använder skärmläsare.

Åtgärd: Lägga till titel-tagg till iframe-sidan så att sidan blir tillgänglig för användare med skärmläsare. Åtgärden genomförs i oktober 2020. 

Innehåll från tredje part

På webbplatsen finns ett antal länkningar till och inbäddningar av andra webbplatser och databaser (DigitaltMuseum, Cision pressrum,  Instagram, Youtube). SMTM kan inte garantera full tillgänglighet till innehållet i dessa tredjepartslösningar. 

Åtgärd: SMTM ska se över vilka tillgänglighetsbrister som finns i tredjepartslösningar och om möjligt föra dialog om åtgärder med tredjepartsleverantörer. SMTM ska också arbeta för att i större utsträckning erbjuda alternativ för de användare som inte kan ta del av innehåll som tillhandahålls via tredjepart. I upphandling av tredjepartslösningar kommer SMTM framöver försöka säkerställa tillgängligheten genom kravställning på tillgänglighet.

Teknisk information om brister i tillgängligheten

Prestanda

smtm.se har ibland längre väntetider/laddtider än vad som räknas som god prestanda.

Åtgärd: En utredning för att förbättra prestandan är genomförd och åtgärdsplan finns. Bland annat ska interaktioner från sociala kanaler, bildoptimering, laddning av javascript samt nätverks- och servermiljö ses över. Ambitionen är att under 2021 förbättra prestandan till helt godkänd nivå.

Fokus vid tangentbordsnavigering

På smtm.se är fokusmarkering vid navigering med tangentbordet inte specialanpassad utan använder webbläsarnas inbyggda fokusmarkering. Chrome är den enda webbläsaren med godkänd fokusmarkeringen.

Åtgärd: Förbättra fokusmarkeringen vid användning av tab genom att utveckla en anpassad fokusmarkering i webbplatsens gränssnitt. Åtgärd påbörjas i oktober 2020.

Hantering av webbplatsen med enbart tangentbordet

När språkmenyn är utfälld (enter) blir det vid tabning en loop mellan språkvalen och sökrutan om inte val av språk görs (enter).

Åtgärd: Arbete med att åtgärda problem vid tabning pågår.

Autocomplete

Sökfunktionen på smtm.se saknar autocomplete, det vill säga funktion för att vid sökning på webbplatsen föreslå sökordsförslag till användaren.

Åtgärd: Sökverktyget på smtm.se stödjer inte autocomplete. För att åtgärda bristen krävs byte till annat sökverktyg. I dagsläget finns inte ekonomiska resurser till detta, men SMTM:s förhoppning är att kunna byta sökverktyg under 2021.

Möjlighet att prenumerera på information

Det går inte att prenumerera på innehåll från smtm.se via RSS.

Åtgärd: Utveckling av funktionalitet webbplatsen planeras så att det ska vara möjligt för användare att prenumerera på information via RSS-flöden. Utvecklingen av RSS-flöden är planerat till 2021.

Iframes

På webbplatsen används iframes för att visa innehåll från externa webbplatser (Cision nyhetsrum, DigitaltMuseum och Youtube) trots att detta kan göra det svårt att använda webbplatsen för användare med skärmläsare samt användare med små skärmar. Vissa av iframesidorna saknar title.

Åtgärd: I anslutning till sidorna som använder Iframes finns information om att iframes används samt länk till tjänsten så att användaren har möjlighet att använda tjänsten i hela fönstret. Title kommer tillkomma de sidor som saknar detta under oktober 2020. SMTM ska också undersöka möjligheten

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

Så har vi testat webbplatsen

SMTM har tillsammans med upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjort en självskattning av www.smtm.se utifrån de checklistor som tillhandahålls av DIGG på webbplatsen www.webbriktlinjer.se.


SMTM gick tillsammans med Knowit Experience Linköping i oktober 2019 igenom smtm.se efter utifrån DIGGs checklistor. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att smtm.se för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Utvecklingen har skett löpande och ordinarie rutiner för testning och driftsättning har tillämpats. På grund av nedskärningar i budget under våren 2020 har Statens maritima och transporthistoriska museer inte haft möjlighet att genomföra alla de åtgärder som var planerade. Vissa delar kommer därför tyvärr inte bli tillgängliga förrän under 2021.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet har SMTM arbetat internt med att granska innehållet på webbplatsen och upprätta åtgärdsplan för de redaktionella delarna och därefter löpande arbetat med att genomföra åtgärderna.

Webbplatsen publicerades våren 2017 
Redogörelsen uppdaterades senast den 15 september