Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.smtm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.smtm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på e-post eller telefon. Svarstiden är normalt en vecka.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

SMTM strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret för att rapportera brister. Det går också bra att kontakta oss på e-post eller telefon.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Videoinspelningar

Videoinspelningar saknar alternativ representation

Videoinspelningar på smtm.se som publicerats före 23 september 2020 saknar skriftlig version, det vill säga transkribering och textmanus och är därmed inte tillgängligt för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som publicerats före 23 september kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ. De videoinspelningar som publiceras på smtm.se efter 23 september kommer under våren 2022 få en transkribering som alternativ.

Syntolkning saknas

De videoinspelningar som finns publicerade på smtm.se saknar syntolkning.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Övrigt

Under 2022 kommer mindre omfattande brister att åtgärdas:

  • Flera informativa bilder saknar textalternativ. 
  • I faktarutan på sidan för kalenderhändelse förekommer text som tolkas som rubriker, men de saknar rubriktaggar.
  • Fokusmarkeringen i mobilvy är inte tillräckligt tydlig och behöver förbättras. 

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

Så testar vi webbplatsen

SMTM och upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjorde 2019 en självskattning av tillgängligheten på www.smtm.se. Arbetet utgick från de checklistor som tillhandahålls av DIGG på www.webbriktlinjer.se. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att www.smtm.se ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sedan dess har nya rutiner skapats för att säkerställa att www.smtm.se håller en hög tillgänglighet.

Exempelvis uppdateras åtgärdsplanen och den här tillgänglighetsredogörelsen minst en gång per år utifrån både automatiska och manuella tester. Dessutom har tillgänglighetsriktlinjerna arbetats in i det dagliga arbetet genom integrering i design- och utvecklingsfaserna samt kompletterande testrutiner.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet verkar SMTM internt för att upprätthålla god tillgänglighet på publicerat material. Det görs genom att utbilda redaktörer, granska webbinnehåll samt upprätta åtgärdsplaner och löpande genomföra dem.

Webbplatsen publicerades våren 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 juli 2022.