Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.smtm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.smtm.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på e-post eller telefon. Svarstiden är normalt en vecka.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

SMTM strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret för att rapportera brister. Det går också bra att kontakta oss på e-post eller telefon.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats)


Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Videoinspelningar

Videoinspelningar saknar alternativ representation

Videoinspelningar på smtm.se som publicerats före 23 september 2020 saknar skriftlig version, det vill säga transkribering och textmanus och är därmed inte tillgängligt för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som publicerats före 23 september kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ. De videoinspelningar som publiceras på smtm.se efter 23 september kommer ha manus och/eller transkribering som alternativ.

Syntolkning saknas

De videoinspelningar som finns publicerade på smtm.se saknar syntolkning.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Prestanda

smtm.se har ibland längre väntetider/laddtider än vad som räknas som god prestanda.

Åtgärd: En utredning för att förbättra prestandan är genomförd och åtgärdsplan finns. Bland annat ska interaktioner från sociala kanaler, bildoptimering, laddning av javascript samt nätverks- och servermiljö ses över. Ambitionen är att under 2021 förbättra prestandan till helt godkänd nivå.

Autocomplete

Sökfunktionen på smtm.se saknar autocomplete, det vill säga funktion för att vid sökning på webbplatsen föreslå sökordsförslag till användaren.

Åtgärd: Sökverktyget på smtm.se stödjer inte autocomplete. För att åtgärda bristen krävs byte till annat sökverktyg. I dagsläget finns inte ekonomiska resurser till detta, men SMTM:s förhoppning är att kunna byta sökverktyg under 2021.

Iframes

På webbplatsen används iframes för att visa innehåll från externa webbplatser (Cision nyhetsrum, DigitaltMuseum och Youtube) trots att detta kan göra det svårt att använda webbplatsen för användare med skärmläsare samt användare med små skärmar. 

Åtgärd: I anslutning till sidorna som använder Iframes finns information om att iframes används samt länk till tjänsten så att användaren har möjlighet att använda tjänsten i hela fönstret. 

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

Så har vi testat webbplatsen

SMTM har tillsammans med upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjort en självskattning av www.smtm.se utifrån de checklistor som tillhandahålls av DIGG på webbplatsen www.webbriktlinjer.se.

SMTM gick tillsammans med Knowit Experience Linköping i oktober 2019 igenom smtm.se utifrån DIGGs checklistor. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att smtm.se ska efterfölja lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Utvecklingen har skett löpande och ordinarie rutiner för testning och driftsättning har tillämpats. På grund av nedskärningar i budget under våren 2020 har Statens maritima och transporthistoriska museer inte haft möjlighet att genomföra alla de åtgärder som var planerade. Vissa delar kommer därför inte bli tillgängliga förrän under 2021.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet har SMTM arbetat internt med att granska innehållet på webbplatsen och löpande arbetat med att göra innehållet så tillgängligt som möjligt.

Webbplatsen publicerades våren 2017 
Redogörelsen uppdaterades senast den 27 januari 2021.