Visselblåsartjänst

Här kan du visselblåsa anonymt om missförhållanden på Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska missförhållandet vara arbetsrelaterat och det ska finnas ett allmänintresse i det du rapporterar.

SMTM:s visselblåsartjänst enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) är en kanal för dig som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden inom SMTM:s verksamhet. Visselblåsartjänsten administreras och hanteras av Advokatfirman dNovo som oberoende utreder de rapporter som inkommer genom tjänsten.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsartjänsten är till för att rapportera om oegentligheter eller missförhållanden inom SMTM:s verksamhet och som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Inom ramarna för denna visselblåsartjänst kan du exempelvis rapportera om:

  • oegentligheter eller missförhållanden inom SMTM:s verksamhet och som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram
  • kriminella handlingar inklusive givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
  • bristande regelefterlevnad, det vill säga att lagar inte följs
  • allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • manipulation av redovisning och finansiella data
  • information om att ett missförhållande hemlighålls

Rapportering kan ske även om missförhållandet inte längre föreligger eller om det ännu inte inträffat. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla rapporter ska lämnas i god tro.

Frågor som till exempel missnöje med lön, bristande ledarskap, klagomål, tvister eller liknande hanteras inte inom ramen för visselblåsartjänsten och omfattas inte heller av det skydd som följer av visselblåsarlagen. Om du önskar diskutera frågor inom dessa områden ska du i första hand vända dig till berörd chef alternativt till HR-funktionen.

Vem kan anmäla?

I de personkategorier som omfattas av visselblåsarlagens skydd ingår förutom anställda även bland annat inhyrd arbetskraft, egenföretagare, volontärer och praktikanter. Även personer som ännu inte tillhör någon av dessa personkategorier, till exempel en arbetssökande, kan omfattas av skyddet. Därtill kan personer som tidigare tillhört några av personkategorierna omfattas av skyddet.

Om du inte ingår i någon av personkategorierna ovan omfattas din rapport inte av Visselblåsarlagens skydd.

Skydd för visselblåsare

När du rapporterar om ett allvarligt missförhållande för vilket det finns ett allmänintresse genom visselblåsartjänsten skyddas du som rapporterande person mot eventuella repressalier och negativa konsekvenser från arbetsgivaren.

Så rapporterar du

Rapportering sker genom formuläret nedan. Möjlighet att finns också att rapportera per telefon på 070-818 24 26 eller vid ett fysiskt möte. Rapportering genom telefonsamtal är tillgängligt varje helgfri vardag mellan kl. 9.00 och 16.00.

Det är viktigt att du fyller i formuläret nedan utförligt, särskilt om du väljer att inte uppge kontaktuppgifter eftersom det då inte finns någon möjlighet att kontakta dig för att ställa kompletterande frågor. Om du anger kontaktuppgifter kommer mottagande av din rapport att bekräftas till dig och utredning inledas.

Din rapport utgör allmän handling. Uppgifter som kan identifiera rapporterande personer som omfattas av visselblåsarlagens personkategorier är dock belagda med sekretess enligt 32 kap. 3 b § offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Personuppgifter

Samtliga personuppgifter som inkommer i samband med din rapport kommer att hanteras i enlighet med SMTM:s behandling av personuppgifter. Endast personuppgifter som är nödvändiga kommer att behandlas.

Här kan du rapportera missförhållanden vid SMTM.

Lämna fälten med namn, telefon och e-postadress tomma om du önskar vara anonym. Om du inte anger e-postadress eller andra kontaktuppgifter kommer återkoppling i ärendet inte att ske.

Eventuella bilagor kan skickas som pdf, jpg, png eller liknande bildformat.