Vårt uppdrag

"Statens maritima och transporthistoriska museer ansvarar för statens museer med maritim och transporthistorisk inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla kulturarvet inom dessa områden och att bygga upp kunskaperna om det. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.
I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum, Vasamuseet och Järnvägsmuseet."

Ur SMTM:s instruktion.

Instruktion och regleringsbrev

Regeringen beslutar vilken inriktning myndighetens arbete ska ha och vi får våra instruktioner och regleringsbrev via Kulturdepartementet. Instruktionen ingår i Svensk författningssamling som innehåller gällande lagar och förordningar. Regleringsbrevet styr den årliga verksamheten och där framgår bland annat myndighetens mål och återrapporteringskrav, finansiering och utbetalningsplan.