Som en del i att bevara, uppmärksamma och öka kunskapen om det maritima flytande kulturarvet fördelar Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, bidrag till kulturhistoriskt värdefulla fartyg samt gör kulturhistoriska bedömningar av fartyg och fritidsbåtar som brukas runt om i landet. 

Bidrag till historiskt värdefulla fartyg

Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. SMTM fördelar genom Sjöhistoriska museet ett ekonomiskt bidrag till reparationer av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning.

Mer information om fartygsstöd och hur du ansöker finns på Sjöhistoriska museets webbplats.

Traditionsfartygsklassning

För att ha äldre fartyg i trafik med bibehållen sjösäkerhet krävs ofta speciella lösningar som tar hänsyn till fartygens historiska särart. Då kan det finnas goda skäl att fartyget blir traditionsfartygsklassat (t-klassat). Genom t-klassning ges kulturhistoriskt värdefulla fartyg med nationellt certifikat möjlighet att segla även internationellt.

Mer information om ansökan om t-klassning finns på Sjöhistoriska museets webbplats.