Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) samverkar med och ger råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda.

SMTM strävar efter att möjliggöra möten och diskussioner med myndigheter samt ideella och kommersiella aktörer på det maritima och transporthistoriska området om gemensamma utmaningar och möjligheter.

I samarbete med vänföreningar och andra delar av civilsamhället stöttar SMTM ideell museiverksamhet samt driver och deltar i olika forum kring bland annat historiskt värdefulla fartyg, tåg- och järnvägshistoria, varvshistoriska föreningar, fyrar, flottans fartyg och dess kulturarv. 

SMTM gör även kulturhistoriska bedömningar av fartyg och fritidsbåtar samt fördelar bidrag till kulturhistoriskt värdefulla fartyg. 

I myndighetens uppdrag ingår att fördela ekonomiskt stöd till ett antal kustförsvarsanläggningar, samt att engagera sig i arbetslivsmuseer inom myndighetens verksamhetsområde.