Nio kulturhistoriska fartyg får statligt stöd

Ökade bidrag till kulturhistoriska fartyg
Ökade bidrag till kulturhistoriska fartyg

2009-05-12

Sjöhistoriska museet har nu beslutat vilka historiskt värdefulla fartyg som får dela på 2009 års fartygsstöd om 500 000 kr. Bland årets mottagare av det ekonomiska bidraget finns såväl ångfartyg, segelskutor som torpedbåtar.

År 1991 startade Statens maritima museer, där Sjöhistoriska museet ingår, utdelningen av ett ekonomiskt bidrag till bevarande av historiskt värdefulla fartyg. Syftet är att stimulera de insatser och engagemang som görs för att bevara äldre fartyg med ett kulturhistoriskt perspektiv.

Från och med i år har modellen för stöd omarbetats och målgruppen breddats. Tidigare har stödet endast utdelats till ägare av seglande fartyg. Från och med i år kan bidrag också ges för renovering av motordrivna fartyg av olika kategorier. Den nya modellen kopplar samtidigt bidraget till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller som står inför möjligheten att kunna k-märkas.

Årets mottagare av fartygsstödet är:

NALLE, ångbogserbåt i Oskarshamn - 25 000 kr
Bogserbåten Nalle byggdes vid Oskarshamns mekaniska verkstad 1923. Fartyget användes för bogsering och isbrytning av Oskarshamns hamn fram till 1963. Huvudman för fartyget är idag Föreningen s/s Nalle och fartyget är en viktig del av Oskarshamns industri- och sjöfartshistoria.

HELENE, segelfartyg (galeas) i Ystad - 75 000 kr
Helene byggdes i Ystad 1916 på beställning av ett partrederi men såldes redan 1917 till Svenska Cementfabriken AB i Malmö. Med olika hemorter och ägare gick Helene i fraktfart till 1965. Fartyget har senare använts som teaterbåt vid Smålandskusten. Helene ägs idag av Ystads Segelfartygsförening och är en del av stadens maritima historia.

POLSTJÄRNAN, ångfartyg i Karlstad - 25 000 kr
S/s Polstjärnan byggdes på Lindholmens varv i Göteborg, 1929 på beställning av Vänerns Seglationsstyrelse. Fartyget utnyttjades som tjänstefartyg i Vänern fram till 1983. Nuvarande ägare, Ångbåtssällskapet Polstjärnan, arbetar med att bevara fartyget i skick som tjänstefartyg. De har bland annat återfört koleldning, installerat den ursprungliga ångdrivna lysmaskinen och renoverat inredningen.

MARIEFRED, passagerarångfartyg i Mariefred - Stockholm - 50 000 kr
Mariefred byggdes 1903 på Södra Varvet i Stockholm för passagerar- och godstrafiken Stockholm-Enhörna-Mariefred. Hon går i samma trad med samma koleldade ångmaskin sedan dess! Fartyget har sedan 1905 ägts av Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB. Mycket arbete har genom åren lagts ned på att renovera fartyget och hålla det i gott skick.

ISOLDA, f.d. tremastskonare i Göteborg - 125 000 kr
I augusti 1902 levererades Isolda till Göteborgsrederiet Korn & Kjellberg och sattes tidigt i transocean trafik. Carl Julius Ahlgrens tid som skeppare på Isolda, från 1909-1960, är unik inom svensk sjöfart. Familjen fanns alltid med ombord och fyra barn föddes och växte upp på världshaven. Fartyget ägs i dag av Isolda Ekonomiska Förening vars syfte är att återställa fartyget i skick så nära ursprunget som möjligt och använda Isolda i ungdomsverksamhet, för utställningar med mera.

OPHELIA (f.d. Nordkust) , ångbogserbåt i Stackgrönan/Galtström - 100 000 kr
Ophelia byggdes 1884 på Brodins Varv i Gefle åt Galtströms bruk, främst för transporter av kalksten från Oaxen och Slite. Sedan 1981 har Ophelia, med namnet S/S Nordkust 4, legat upplagd på slip i Stackgrönan, strax söder om Skelleftehamn. Från 2009 tar nya ägare vid med ambitionen att renovera Ophelia och använda henne i ett transportsystem med ångtåg, ångfartyg och veteranbuss från Galtströms bruk via Utterviken och genom den nyöppnade kanalen mellan Galtström och Skatans fiskeläge.

SPRÄNGAREN, ångfartyg, f.d. vedettbåt, vid Gålö utanför Stockholm - 50 000 kr
I samband med att de stora pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och Gustaf V byggdes på 1910-talet beställdes också tre tendrar, hjälpfartyg, varav Sprängaren är ett. Ursprunglig funktion för Sprängaren var att som vedettbåt användas vid minsvepning, minutläggning, bogsering, spaning, bevakning med mera. Fartyget tjänstgjorde inom marinen fram till 1960-talet. Idag ägs Sprängaren av en stiftelse vars målsättning att bevara henne i samma skick som när hon var verksam i marinen.

SPICA, f.d. torpedbåt vid Gålö utanför Stockholm - 25 000 kr
T 121 Spica är byggd 1966 på Götaverken i Göteborg. Hon ingår i en serie örlogsfartyg som representerar 1960-talets "nya" torpedbåtprojekt vilket senare utvecklades till robotbåtarna. Spica var rustad inom marinen fram till 1987. Därefter togs hon över av Marinmuseum som senare överlämnade fartyget till en stiftelse. Ambitionen är att renovera och bruka fartyget med en kulturhistorisk inriktning.

T 26, f.d. motortorpedbåt, vid Gålö utanför Stockholm - 25 000 kr
T 26 levererades 1942 till marinen från Kockums varv. Från 1943 var fartyget i aktiv tjänst i kustflottan och var den första svenska motortorpedbåt som utrustades med radar. Från mitten av 1960-talet och fram till 1985 användes det ombyggda fartyget av flygvapnet som målbogserare på Vättern. År 1985 inleddes en restaurering. Fartyget ägs och förvaltas idag av en stiftelse vid namn Lennart Segerströms stiftelse med målsättningen att bevara T 26 som ett levande museifartyg.

LÄS MER om fartygsstödet och k-märkningen: www.maritima.se (under verksamheter/fartygsbevarande)

PRESSBILDER: http://press.maritima.se

KONTAKT:
Claes Wollentz, intendent
kulturmiljöavdelningen
0733-401640
claes.wollentz@maritima.se

Ulrika Djerw, redaktör
informationsavdelningen
08-519 549 35
ulrika.djerw@maritima.se