Statens maritima och transporthistoriska museer har cirka 230 tillsvidareanställda medarbetare och leds av överintendent Leif Grundberg. 

Myndighetens ledningsgrupp består av överintendenten, stabschefen och de sju avdelnings-/museicheferna:

  • Leif Grundberg, överintendent
  • Ida Sixtensson, tf stabschef
  • Sophie Nyman, avdelningschef Form & Innehåll
  • Linda Norberg, avdelningschef Kommunikation & Stöd
  • Mats Persson, museichef Marinmuseum
  • Mats Djurberg, museichef Sjöhistoriska museet
  • Jenny Lind, bitr museichef Vasamuseet
  • Robert Sjöö, museichef Järnvägsmuseet
  • Odd Johansen, chef Projekt Vrak – Museum of Wrecks

Staben

Staben är framförallt en stödfunktion till överintendenten. Staben har även en servicefunktion samt en strategisk funktion för myndighetens ansvar för att fortlöpande utveckla verksamheten.

Tf stabschef: Ida Sixtensson

Avdelningen Form & innehåll

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla utställningsarbete, forskningsfrågor samt för att vårda och bevara, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. Avdelningen stödjer myndigheten med kompetens inom sitt ansvarsområde.

Avdelningen ansvarar vidare för att lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer samt stödja ideellt maritimt och transporthistoriskt arbete.

Avdelningen består av sex enheter: Utställning, Kulturarv, Samling Marinmuseum, Samling Sjöhistoriska, Samling Vasamuseet samt Samling transporthistoria.

Avdelningschef: Sophie Nyman

Avdelningen Kommunikation & stöd

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla myndighetens externa och interna kommunikation samt för de administrativa funktionerna. Avdelningen stödjer myndigheten med kompetens inom sitt ansvarsområde.

Avdelningen består av fyra enheter: Samordnat verksamhetsstöd, Fastighet & säkerhet, IT och Kommunikation

Avdelningschef: Linda Norberg

Marinmuseum

Marinmuseum är Sveriges nationella marinmuseum. Marinmuseums övergripande ansvarsområde är den svenska marinens historia och militärt maritimt kulturmiljöarbete.

Avdelningen består av museichef och museienhet. 

Museichef: Mats Persson

Sjöhistoriska museet


Sjöhistoriska museet berättar om människans mångtusenåriga historia till sjöss. Sjöhistoriska museets övergripande ansvarsområde är civil sjöfart, fritidsbåtar och civilt maritimt kulturmiljöarbete. Sjöhistoriska museet ansvarar även för museets publika verksamhet på Galärvarvet.

Avdelningen består av museichef och museienhet. 

Museichef: Mats Djurberg 

Vasamuseet

Vasamuseet berättar om det unikt välbevarade skeppet Vasa från 1628. Vasamuseets övergripande ansvarsområde är skeppet Vasa och dess historiska kontext.

Avdelningen består av museichef och enheterna Besöksutveckling samt Publik och pedagogik. 

Bitr museichef: Jenny Lind

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet är Sveriges nationella järnvägsmuseum. Järnvägsmuseets övergripande ansvarsområde är den svenska järnvägens historia och kulturmiljöarbete kopplat till tågtrafik.

Museet är stängt för renovering.

Avdelningen består av museichef och museienhet samt tågtrafikenhet. 

Museichef: Robert Sjöö

Projekt Vrak – Museum of Wrecks 

Avdelningen ansvarar för att utveckla en ny museiarena i Båthall 2 på Djurgården i Stockholm.

Chef: Odd Johansen