Statens maritima och transporthistoriska museer har cirka 230 tillsvidareanställda medarbetare och leds av överintendent Lars Amréus. 

Verksamheten vid SMTM är organiserad i avdelningen för form och innehåll, avdelningen för kommunikation och stöd, avdelningarna Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak, Järnvägsmuseet samt staben.

Sex av avdelningarna är indelade i enheter.

Enheter

 • Avdelningen för form och innehåll är indelad i kulturarvsenheten, samlingsenheten Marinmuseum, samlingsenheten Sjöhistoriska museet, samlingsenheten Vasamuseet, samlingsenheten transporthistoria samt utställningsenheten.
 • Avdelningen för kommunikation och stöd är indelad i fastighets- och säkerhetsenheten, HR- och ekonomienheten, IT-enheten samt kommunikationsenheten.
 • Avdelningen Marinmuseum är indelad i publik- och pedagogikenheten.
 • Avdelningen Sjöhistoriska museet är indelad i publik- och pedagogikenheten.
 • Avdelningen Vasamuseet och Vrak är indelad i program- och pedagogikenheten, Publikenheten VM samt VRAK – Museum of Wrecks.
 • Avdelningen Järnvägsmuseet är indelad i publik- och pedagogikenheten och tågtrafikenheten.

Ledningsgrupp

Myndighetens ledningsgrupp består av överintendenten, stabschefen och de sex avdelnings-/museicheferna:

 • Lars Amréus, överintendent
 • Ida Sixtensson, stabschef
 • Sophie Nyman, avdelningschef, avdelningen för form och Innehåll
 • Linda Norberg, avdelningschef, avdelningen för kommunikation och stöd
 • Mats Persson, museichef Marinmuseum
 • Mats Djurberg, museichef Sjöhistoriska museet
 • Jenny Lind, museichef Vasamuseet
 • Robert Sjöö, museichef Järnvägsmuseet

Överintendenten

SMTM är en enrådighetsmyndighet. Överintendenten är chef för myndigheten och leder verksamheten.

Överintendent: Lars Amréus

Staben

Staben är framförallt en stödfunktion till överintendenten. Staben har även en servicefunktion samt en strategisk funktion för myndighetens ansvar för att fortlöpande utveckla verksamheten.

Stabschef: Ida Sixtensson

Avdelningen form och innehåll

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla utställningsarbete, forskningsfrågor samt för att vårda och bevara, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. Avdelningen stödjer myndigheten med kompetens inom sitt ansvarsområde.

Avdelningen ansvarar vidare för att lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer samt stödja ideellt maritimt och transporthistoriskt arbete.

Avdelningen består av sex enheter: utställning, kulturarv, samling Marinmuseum, samling Sjöhistoriska museet, samling Vasamuseet samt samling transporthistoria.

Avdelningschef: Sophie Nyman

Avdelningen kommunikation och stöd

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla myndighetens externa och interna kommunikation samt för de administrativa funktionerna. Avdelningen stödjer myndigheten med kompetens inom sitt ansvarsområde.

Avdelningen består av fyra enheter: fastighet och säkerhet, HR och ekonomi, IT samt kommunikation.

Avdelningschef: Linda Norberg

Avdelningen Marinmuseum

Marinmuseum är Sveriges nationella marinmuseum. Marinmuseums övergripande ansvarsområde är den svenska marinens historia och militärt maritimt kulturmiljöarbete.

Avdelningen består av museichef och publik- och pedagogikenhet. 

Museichef: Mats Persson

Avdelningen Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet berättar om människans mångtusenåriga historia till sjöss. Sjöhistoriska museets övergripande ansvarsområde är civil sjöfart, fritidsbåtar och civilt maritimt kulturmiljöarbete. Sjöhistoriska museet ansvarar även för museets publika verksamhet på Galärvarvet.

Avdelningen består av museichef och publik- och pedagogikenhet. 

Museichef: Mats Djurberg 

Avdelningen Vasamuseet och Vrak

Vasamuseet berättar om det unikt välbevarade skeppet Vasa från 1628. Vasamuseets övergripande ansvarsområde är skeppet Vasa och dess historiska kontext. Vrak – Museum of Wrecks berättar om det världsunika kulturarv som finns på Östersjöns botten.

Avdelningen består av museichef och program- och pedagogikenhet, publikenhet VM samt Vrak – Museum of Wrecks.

Museichef och chef för avdelningen: Jenny Lind
(Museichef för Vrak: Odd Johansen)

Avdelningen Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet är Sveriges nationella järnvägsmuseum. Järnvägsmuseets övergripande ansvarsområde är den svenska järnvägens historia och kulturmiljöarbete kopplat till tågtrafik.

Museet är stängt för renovering.

Avdelningen består av museichef och enheterna publik och pedagogik samt tågtrafik. 

Museichef: Robert Sjöö

Organisationsbilden som pdf

Organisationsbilden finns även att ladda ner som pdf nedan.