Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet är sedan 2009 och Järnvägsmuseet sedan 2020 miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001.

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan beaktas på ett systematiskt sätt. Miljöledningssystemet fungerar i enlighet med gällande lagstiftning och ISO 14001:2015.

Alla delar av verksamheten och alla medarbetare berörs och omfattas av miljöledningssystemet och alla medarbetare har ansvar för att arbeta med ständiga förbättringar.

SMTM har en hållbarhetspolicy som omfattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetspolicyn hjälper verksamheten fatta beslut som bidrar till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen. Den stödjer även arbetet med att nå myndighetens vision. Årligen arbetas också fleråriga hållbarhetsmål fram.

Hållbarhetsmål 

SMTM har tre långsiktiga målområden som kopplar till hållbar utveckling: Växthusgasmål, Resor och möten samt Inspirationsmål.

Till de långsiktiga målen har delmål och aktiviteter satts upp. 

Växthusgasmål

Till 2030 ska utsläppen av fossilt CO2 ha upphört från de fartyg och fordon som används av eller som ingår i SMTM:s samlingar. Detta gäller inte de som av kulturhistoriska skäl inte kan anpassas till alternativa bränslen.

Resor och möten

Senast 2021 har rese- och mötesvanorna utvecklats så att andelen CO2-alstrande resor minskar med 30 procent av det totala resandet jämfört med basåret 2018.

Senast 2021 så är det resfria mötets genomförande kvalitativt bättre jämfört med basåret 2018.

Inspirationsmål

Senast 2022 bedriver SMTM ett aktivt hållbarhetsarbete inom sitt verksamhetsområde som också inspirerar besökare och nätverk till förändring.

Museernas miljöarbete

Läs mer om våra museers miljöarbete.

Föreslå förbättringar 

Vi på SMTM tar gärna emot förbättringsförslag från våra besökare. Det kan till exempel vara en åtgärd som sparar energi etc. 

Har du förbättringsförslag? Skicka en e-post till forbattring@smtm.se