Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet är sedan 2009, Järnvägsmuseet sedan 2020 och Vrak – Museum of Wrecks sedan 2021, miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001.

Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, har ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan beaktas på ett systematiskt sätt. Miljöledningssystemet fungerar i enlighet med gällande lagstiftning och ISO 14001:2015.

Alla delar av verksamheten och alla medarbetare berörs och omfattas av miljöledningssystemet och alla medarbetare har ansvar för att arbeta med ständiga förbättringar.

SMTM har en hållbarhetspolicy som omfattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetspolicyn hjälper verksamheten fatta beslut som bidrar till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen. Den stödjer även arbetet med att nå myndighetens vision. Årligen arbetas också fleråriga hållbarhetsmål fram.

Hållbarhetsmål 

SMTM:s fleråriga mål för hållbar utveckling utgår från tre av målen i Agenda 2030. Sex externa och interna löften samt ett antal delmål har kopplats till dessa.

Första målet

Det första målet är #13 som handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Det ska SMTM göra genom att sänka energiförbrukningen och fasa ut fossila bränslen senast 2030. 

Andra målet

Det andra målet är #12 som handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Det ska SMTM göra genom att ha ett tydligt livscykelperspektiv i upphandlingar och inköp; ha en inspirerande extern och intern kommunikation; ha en ansvarsfull kemikaliehantering samt bidra till cirkulära materialflöden. 

Tredje målet

Det tredje målet är #11 som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Det ska SMTM bidra till, bland annat genom att bruka det rörliga kulturarvet.

Museernas miljöarbete

Läs mer om våra museers miljöarbete.

Järnvägsmuseet (extern webbplats)

Föreslå förbättringar 

Vi på SMTM tar gärna emot förbättringsförslag från våra besökare. Det kan till exempel vara en åtgärd som sparar energi etc. 

Har du förbättringsförslag? Skicka en e-post till adressen nedan:

E-post: forbattring@smtm.se