Sjöhistoriska museet ger stöd till kulturhistoriskt värdefulla fartyg

31 maj 2021 14:05

Ett av de sex fartygen som fått ekonomiskt stöd är ångfärjan Djurgården 3 som byggdes 1897. Djurgården 3 ägs sedan 1973 av den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten. Fartyget är Stockholms enda kvarvarande ångdrivna färja. Trafiken idag består av charter, färjetrafik och beställningstrafik. Djurgården 3 är k-märkt av Sjöhistoriska museet. Foto: Karolina Matts, Sjöhistoriska museet/SMTM.

Sjöhistoriska museet fördelar 500 000 kronor i restaureringsbidrag till sex kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Totalt inkom 28 ansökningar om ekonomiskt stöd till ett sammanlagt belopp av över 3 miljoner kronor. I år fördelas bidraget till fyra skolsegelfartyg och två ångfartyg. Stödet täcker bara en liten del av de verkliga kostnaderna för att bevara och underhålla kulturhistoriskt värdefulla fartyg men är ändå angeläget.

– Vi vet att ägarna till fartygen tar ett stort ansvar för detta viktiga kulturarv. Vi hoppas att stödet från Sjöhistoriska museet kan bidra till att både upprätthålla landets historiska flotta och ses som en uppmuntran för gott arbete och värdefulla insatser, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet.

– De historiska fartygen är en förutsättning för att en levande sjöfartshistoria kan upplevas av många. Samtidigt är kostnaderna för att underhålla äldre fartyg stora. I år har det varit många akuta och omfattande åtgärder på träfartyg och mycket angelägna åtgärder på ångfartyg som varit aktuella. Både kunskap och traditionell teknik behöver värnas för framtiden, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Fartygsstödet har delats ut av Sjöhistoriska museet sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till historiskt värdefulla fartyg. Alla fartyg som fått fartygsstöd i år är tillgängliga antingen som passagerarfartyg, museifartyg eller som skolsegelfartyg.

– Vi lägger särskild vikt vid om ett fartygs verksamhet är eller planeras bli tillgänglig för allmänheten. Syftet med detta är förstås att fartygens historia ska kunna upplevas av så många som möjligt, säger Karolina Matts.

K-märkning-Sprängaren-karolina-matts.jpg

Ett av de andra fartygen som fått ekonomiskt stöd är vedettbåten Sprängaren, Gålö/Stockholm, som är byggd på Motala verkstad 1918. Sprängarens ursprungliga funktion var att som vedettbåt nyttjas för minsvepning, minutläggning, bogsering, spaning, bevakning med mera. Numera ägs fartyget av en förening vars syfte är att visa och köra Sprängaren som museifartyg. Sprängaren är k-märkt av Sjöhistoriska museet. Foto: Karolina Matts, Sjöhistoriska museet/SMTM.

Till toppen