Förordning om automobiltrafik, given Stockholms Slott 21 september 1906 (SFS 1906:90) talar i §6 om en för varje län gemensam betecknad bokstav. Denna förordning trädde i kraft 1.1. 1907. Vi fick då våra länsbokstäver, med start för Stockholms stad med A.

Efterhand utökades länsbokstaven med underbokstaven A och för Stockholms län, Malmöhus län och Göteborgs och Bohuslän även bokstaven B, när fler än 99.999 registreringsnummer fanns.

Bokstäverna J, Q, Å, Ä, Ö fanns ej då risk för förväxlingar kunde uppstå.

I vägtrafikförordning (1951:648 med senare ändringar) fanns följande länsbokstäver upptagna (§10):

Länen betecknas sålunda:
Stockholms stad
A, AA eller AB

Stockholms län
B, BA eller BB

Uppsala län
C

Södermanlands län
D

Östergötlands län
E eller EA

Jönköpings län
F eller FA

Kronobergs län
G

Kalmar län
H

Gotlands län
I

Blekinge län
K

Kristiandstad län
L eller LA

Malmöhus län
M, MA eller MB

Hallands län
N

Göteborgs och Bohuslän
O, OA eller OB

Älvsborgs län
P eller PA

Skaraborgs län
R

Värmlands län
S eller SA

Örebro län
T eller TA

Västmanlands län
U

Kopparbergs län
W eller WA

Gävleborgs län
X eller XA

Västernorrlands län
Y

Jämtlands län
Z

Västerbottens län
AC

Norrbottens län
BD

Nytt bilregistersystem

I slutet av 1960-talet väcktes tankarna på att överföra bilregistret till "automatisk databehandling", SOU 1968:23. Det slutgiltiga förslaget utvecklades i "Ett nytt bilregister. Betänkand e avgivet av Bilregisterutredningen", SOU 1971:11. Utredningen föreslog att övergången skulle börja "genomföras någon gång i början av år 1972 för att vara helt genomförd kring mitten av år 1973" (s. 103). "Det nya registreringssystemet provas i ett län innan omläggningen i övriga län börjar. Uppsala län blir provlän. En riktpunkt är att försöksverksamheten i provlänet inleds i början av 1972 och att det nya registret i sin helhet är i verksamhet i mitten av år 1973" (s.117).

Efter sedvanlig riksdagsbehand ling utfärdades "Kungl. Maj:t kungörelse om övergång till nytt bilregistersystem" 19.11 1971 (SFS 1971:819) att gälla från den 1.1 1972. Där stadgades bl a § 6 "Fordon som registerföres första gången efter utgången av april månad 1972 tilldelas därvid nytt registreringsnummer".

En tillfällig myndighet, Bilregisternämnden som verkade 1971-1975 skulle ombesörja övergången. Efter 1975 tog Trafiksäkerhetsverket över handläggningen av bilregistret.

Övergången skedde sedan under en relativ lång period, med start i Uppsala län 1972. I en rad kungörelse under 1972 och 1973 om ändring i kungörelsen SFS 1971:819 kan man följa när den nya bilregistreringen skulle börja gälla för de olika länen och hur länge man fick använda den gamla registreringsskylten
(SFS 1972:449, 472, 503, 556, 1973:3, 104). De sista länen var E, F, G och H län, där den nya kungörelsen trädde i kraft 1.1 1974.

Bilregisternämnden handlingar förvaras i Riksarkivet, se NAD. Se länk till höger.

Skyltarnas utveckling

1994-01-01 övergick man till plast. Bokstävernas typografi ändrades något.
1995-03-01 möjlighet att använda en något mindre storlek, 30x12 cm, vilket är exakt samma bredd som den amerikanska skylten, vilket underlättade skyltningen på amerikanska bilmodeller.
2002-01-01 åter aluminium, då plasten visade sig vara mindre miljövänlig.
2003-04-01 ny skylt parallell med den gamla med plats för EU-symbolen.