På Sjöhistoriska kan hela familjen upptäcka människans mångtusenåriga historia till sjöss.

Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, marinarkeologi och Östersjön.

I museets arkiv, fotoarkiv, bibliotek och föremålsmagasin finns rika samlingar som speglar den svenska sjöhistorien.

Museet ansvarar också för kulturmiljövård inom det maritima området genom bland annat k-märkning av fartyg och utdelning av bidrag till historiskt värdefulla fartyg.

Sjöhistoriska finns i arkitekten Ragnar Östbergs vackra byggnad på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Sjöhistoriska museet bedriver forsknings- och bevarandeprojekt inom området arkeologi och är remissinstans för frågor som gäller kulturmiljövård under vatten.

Uppdragsarkeologi

Sjöhistoriska museet kan erbjuda konsulttjänster inom marinarkeologi vid projektering och fysisk planering på land eller under vatten.

Sjöhistoriskas marinarkeologer har en bred kompetens inom marinarkeologi och arkeologi. Verksamheten är främst inriktad på skeppsvrak och lämningar som finns under vatten, men undersökningar genomförs också på land.

Marinarkeologiska tjänster som Sjöhistoriska erbjuder:

  • Information om var fornlämningar finns
  • Bedömningar av risken att skada fornlämningar vid markarbeten
  • Kulturhistoriska underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
  • Remissvar
  • Arkeologisk prospektering
  • Arkeologiska undersökningar enligt kulturminneslagen

Mer information