I Statens maritima och transporthistoriska museers verksamhet är tillgänglighet och bevarande några av de främsta ledorden.

Vi verkar för ett levande maritimt och transporthistoriskt kulturarv som ständigt utvecklas och synliggörs. Digitala resurser och tekniker är viktiga verktyg för det. Därför arbetar vi för att det maritima och transporthistoriska kulturarvet ska vara digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla samt av hög kvalitet.

Plan för SMTM:s digitaliseringsverksamhet

Planen tar sin utgångpunkt i de styrdokument som anger vårt uppdrag och styr vårt arbete: instruktion, regleringsbrev och verksamhetsvision. Ett viktigt dokument för planen är myndighetens digitala strategi med en vision om att vi genom digitala lösningar sätter besökaren/brukaren i centrum och gör det digitala kulturarvet tillgängligt, inspirerande och angeläget för fler. Planen förhåller sig även till den nationella strategin Digit@lt kulturarv, Riksarkivets rekommendationer och PSI-direktivet.